W RAMACH WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BEHAPE, NASI SPECJALIŚCI ODPOWIEDZIALNI SĄ ZA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO.

Tworzymy całkowitą dokumentację powypadkową dla wypadków:

 • przy pracy,

 • traktowanych na równi z wypadkiem przy pracy,

 • w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,

 • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 • wypadków w drodze do pracy.

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej realizujemy poprzez następujące działania:

 • ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadku,

 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej,

 • wyjaśnienie poszkodowanego,

 • informacje od świadka wypadku,

 • postanowienie powypadkowe (propozycja działań korygujących, szkolenie),

 • rejestrowanie oraz analiza wypadków przy pracy.

Proces postępowania powypadkowego:

 1. zbieranie informacji – etap ten skupia się na obserwacji miejsca wypadku, rozmowie ze świadkami oraz uczestnikami wypadku, rozmowami z osobami kierującymi. Zebranie wszystkich danych ułatwi dalszą analizę powstania wypadku.
 2. porządkowanie faktów – określenie przyczyn oraz uporządkowanie faktów przy zastosowaniu właściwej metodyki badania w celu ustalenia sekwencyjnego przebiegu powstania wypadku.
 3. tworzenie sekwencji wypadku – na tym etapie powstaje schemat powiązań pomiędzy przyczynami mającymi wpływ na powstanie wypadku jest to graficzne przedstawienie logicznego łańcucha przyczyn na podstawie zebranych informacji.
 4. opracowanie działań prewencyjnych – posiadając wiedzę o popełnianych błędach oraz zaistniałych zdarzeniach wyciągamy wnioski a następnie wdrażamy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w pracy. Działania prewencyjne opieramy również o wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz związków elementów ryzyka z poszczególnymi fazami wypadku.
 5. poszukiwanie czynników pozytywnych – w tym etapie poszukiwane są czynniki które miały wpływ na minimalizację skutków wypadku, ma to również istotny wpływ na właściwe określenie działań prewencyjnych.

 

Dokładna analiza przyczyn i okoliczności powstania wypadku to istoty element badania środowiska pracy mającego na celu poprawę warunków pracy oraz minimalizację powstających wypadków.

 

Właściwe podjęcie działań prewencyjnych po powstałych wypadkach jest uwarunkowane od prawidłowej analizy zaistniałych wypadków oraz właściwego ustalenia przyczyn i okoliczności ich powstania.

 

Do odpowiedniego dochodzenia  powypadkowego niezbędna jest wiedza z tego zakresu oraz umiejętności analityczne. Specjaliści zatrudnieni w BeHaPe posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje w tym obszarze.

Podstawa prawna

W myśl art. 234 Kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany :

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

 • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku,

 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,

 • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Pracodawca jest obowiązany także:

 • powołać zespół powypadkowy

 • sporządzić niezbędną dokumentację

 • prowadzić rejestr wypadków przy pracy

 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Definicja:


Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379