Wykonamy dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającego narażenie ma
czynniki chemiczne

Występowanie w zakładzie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, które stanowią grupę czynników szkodliwych najczęściej spotykanych w zakładach produkcyjnych, nakłada na pracodawcę obowiązek:

1. Posiadanie aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

2. Ustalić szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjąć odpowiednie środki profilaktyczne.

3. Dokonać oceny ryzyka zawodowego ze względu na narażenie pracowników na czynniki chemiczne.

 

Ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać:

 

1) niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;
2) otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie
charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;3) rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
4) wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały
ustalone;
5) wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;
6) efekty działań zapobiegawczych;
7) wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;
8) warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

 

Obowiązek dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz podejmowania działań ograniczających to ryzyko został nałożony na pracodawcę na mocy rozporządzenia z późniejszymi zmianami.

 

Pracodawca powinien ocenić każde ryzyko zawodowe wynikające z obecności w miejscu pracy czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, w celu podjęcia niezbędnych działań i środków zapobiegawczych i ochronnych.

 

Ocena ryzyka chemicznego często sprawia trudności ze względu na dużą liczbę substancji i preparatów dostępnych na rynku oraz nieznajomość zagrożeń związanych z nimi. Ryzyko chemiczne występuje nie tylko na terenie zakładu, lecz także w jego bliższym lub dalszym sąsiedztwie. Działalność zakładu może bowiem wpływać na zagrożenie pożarami, wybuchach, zanieczyszczeniem powietrza oraz wód podziemnych.

1
ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379