Firma BeHaPe z siedzibą w Gdańsku, oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji. Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na zapytanie skierowane z Państwa strony.

...

Firma BeHaPe z siedzibą w Gdańsku, oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji. Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na zapytanie skierowane z Państwa strony.

...

Zakres programowy szkolenia:

...

Cel szkolenia:


Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia, w tym:

...

 • prawidłowo ocenić sytuację,

 • skutecznie wezwać pomoc,
 • samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS).

 

Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce

...

Treści programowe:

 1. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
 3. Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja
 4. bezpieczna.
 5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.
 6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 7. Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.
 8. Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, użądlenia.
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
 10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania – działanie w wysokiej i niskiej
 13. temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.
 14. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.
 15. Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.
 16. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 17. Ewakuacja ze strefy zagrożenia – zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy.
 18. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 19. Aspekty psychologiczne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Metody realizacji szkolenia:

Wykład interaktywny (problemowy, konwersacyjny), dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, dyskusja wielokrotna, metoda przypadku, metoda symulacyjna, metody eksponujące (metoda fotojęzyka, plakat, film), pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, metoda czterech kroków, metoda przewodniego tekstu, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Szkolenie prowadzą profesjonaliści w dziedzinie ratownictwa medycznego. Wiedza zdobyta przez nich na uczelniach medycznych i kursach specjalistycznych, jest poparta codziennym doświadczeniem – praktyką w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz jednostkach ratownictwa specjalistycznego.

 

Organizacja szkolenia:

Wymiar szkolenia: 4 godziny zegarowe

Minimalna liczba uczestników: 10 osób

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym

Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego

...

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat obowiązujący przez 5 lat. Szkolenie w pełni nadaje kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy publicznej oraz spełnia wszelkie kryteria w zakresie tego rodzaju szkoleń specjalistycznych.

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379