SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Pracodawcy mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe BHP przed zatrudnieniem pierwszego pracownika.

..

Osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść szkolenie okresowe BHP najpóźniej do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.

..

Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

..

Osoby kierujące pracownikami, po odbyciu szkolenia okresowego nabywają uprawnienie do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego BHP dla nowozatrudnianych pracowników.

..

Szkolenie powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

..

Po jego zakończeniu przekazujemy uczestnikom zaświadczenia ukończenia kursu, które są miarodajnym dokumentem dla wszystkich jednostek kontrolnych.

..

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin zajęć

teoretycznych (wykładów)

Liczba godzin zajęć

praktycznych (ćwiczeń)

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE,

konwencji MOP :

  1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian ), w tym dotyczące :

  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności

  • za naruszenie przepisów lub zasad bhp ,

  • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,

  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ,

  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

  1. problemy w interpretacji niektórych przepisów .

3

2.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami .

3

3.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie

bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz

związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków

przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek

niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5.

Organizacja metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz

kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.

2

6.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych

warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na

ubezpieczenie społeczne pracowników).

1

8.

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

R A Z E M

16

 

1) wpisać nazwę formy szkolenia zgodnie z § 13 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz.1860 ze zm.)

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379