Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
prowadzone przez inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenia te mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania pożarom, jak również i reagowania na zaistniałe sytuacje niebezpieczne i działanie na rzecz minimalizowania skutków wystąpienia pożaru.

 

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej i to na tę część kładziemy największy nacisk podczas naszych spotkań.

 

Uczestnicy poznają podstawowe informacje nt. powstawania pożarów, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, zasad zachowania się w razie niebezpieczeństwa, czynności jakie muszą lub mogą podjąć w obliczu sytuacji niebezpiecznej.

 

W części praktycznej wykorzystujemy powszechnie dostępny podręczny sprzęt gaśniczy. Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość samodzielniej próby ugaszenia pożaru.

 

Szczegółowy zakres szkolenia ustalony zostanie po kontakcie z Klientem. Program dostosujemy do grupy naszych odbiorców, po to, by przekazane treści były realną odpowiedzią na zagrożenie pożarowe, jakie może wystąpić w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Każde szkolenie kończy się certyfikatem wydanym dla pracownika.

Ramowy program szkolenia

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów)*

1.

Ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach, organizacja ochrony

przeciwpożarowej w zakładach pracy, zapoznanie pracowników

zakładu z przepisami przeciwpożarowymi i instrukcją bezpieczeństwa

pożarowego/ dokumentacja techniczno – ruchową zakładu pracy.

1

2.

Zagrożenia pożarowe obiektu oraz przyczyny powstawania
i rozprzestrzeniania się pożaru oraz czynniki wpływające na rozwój pożaru.

0,5

3.

Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

0,5

4.

Rozmieszczenie i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stałych i

pozostałych urządzeń przeciwpożarowych. Ćwiczenia praktyczne.

2(1)

5.

Sposoby ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz

sposoby postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo - gaśniczych.

0,5

R A Z E M

4,5

() liczba godzin praktycznych

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379