SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach na których występują szczególne duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

...

 1. Cel szkolenia

 2. ...

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

 1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

 2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

 3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

...

 1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy,
w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

...

 1. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

...

 1. Ramowy program szkolenia*)

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba

godzin**'

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy

(w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych),

 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i

niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w

zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla

zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe,

technologiczne i organizacyjne)

4

4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i

higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające,

środki ochrony indywidualnej)

2

5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w

projektowaniu

3

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) ,

w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

Razem:

minimum 16

 

* Szczegółowy program szkolenia powinien być opracowany odrębnie dla każdej z grup pracowników

inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów).

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379