Jeżeli nie posiadacie Państwo wystarczających umiejętności i czasu  na opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach w swoim zakładzie pracy to dobrze trafiliście.

Nasza firma za Was dokona analizy wykonywanych prac oraz zagrożeń występujących na każdym stanowisku, a następnie sporządzi i udokumentuje profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego w atrakcyjnych cenach i szybkim terminie realizacji. Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta.

Zespół ekspertów BHP  zapewni, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z wykonywanych przez Nas usług.

Proszę wziąć pod uwagę, że fachowo przeprowadzona Ocena Ryzyka Zawodowego znacząco zmniejsza ilość wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i sytuacji niebezpiecznych, co gwarantuje unikanie kosztów związanych z wypadkami pracowników.
Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy w zależności od wymagań klienta metodą wg Polskiej Normie PN-N-18002:2011, metodą Risk Score lub metodą PHA.

Nasze oceny wielokrotnie były kontrolowane przez PIP, bez żadnych zastrzeżeń!

Co to w ogóle jest ryzyko zawodowe?
Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy:

 • pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§ 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) :

 • Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Jakie korzyści ma pracodawca z rzetelnie dokonanej oceny ryzyka zawodowego?

 • BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • spełnienie wymagań przepisów prawnych
 • zmniejszenie wypadków przy pracy i sytuacji niebezpiecznych poprzez identyfikację zagrożeń i wdrożenie środków zapobiegawczych
 • świadomość pracowników dot. występujących zagrożeń na ich stanowiskach pracy, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Stanowisko pracy - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.
 • Narażenie (ekspozycja) - podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związane z wykonywaniem pracy.
 • Czynnik szkodliwy - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.
 • Czynnik niebezpieczny - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu.
 • Czynnik uciążliwy - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować jego złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia.
 • Ryzyko - kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
 • Ocena ryzyka zawodowego - proces analizowania ryzyka i wyznaczania jego dopuszczalności.
 • Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
 • Praca z udziałem czynnika chemicznego - każda praca, w której stosuje się lub zamierza się stosować czynnik chemiczny, w jakimkolwiek procesie, łącznie z jego wytwarzaniem, wszelkimi manipulacjami, przechowywaniem, transportem oraz usuwaniem w postaci odpadów i procesami przeróbki odpadów, a także wszelka działalność, która wynika z takiej pracy.
 • Środki ochrony indywidualnej - środki przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego i słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem pracownika z wysokości oraz środki izolujące cały organizm
 • Środki ochrony zbiorowej - środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym także pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.
ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379