SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

Organizujemy szkolenia wstępne do pracy.  

Według Art. 2373. § 1.  KP - Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia BHP wstępne przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę oraz w przypadku:

..

Szczegóły przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

..

Szkolenie wstępne BHP dzielimy na:

..

Instruktaż ogólny – zapewnia uczestnikom poznanie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby BHP lub inna osoba działająca na zlecenie pracodawcy pełniąca zadania tej służby.

..

Instruktaż stanowiskowy - zapewnia pracownikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż powinno się przeprowadzić za każdym razem kiedy zmieniają się warunki pracy np. techniczno-organizacyjne oraz dla pracownika który zmienia stanowisko pracy. W przypadku gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA

 1. Ramowy program instruktażu ogólnego

..

Cel szkolenia

 1. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 2. podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 3. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 4. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

..

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

..

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

..

 1. Ramowy program szkolenia

 

Lp.

Temat szkolenia*11

Liczba

godzin**1

1

2

3

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i

organizacji społecznychw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

4

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

0,5

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu

do stanowiska pracy instruowanego

0,5

8

Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

9

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

1

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Razem:

minimum 3

 

Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1 W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 1. Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 1. informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym
  z wykonywaną pracą,

 2. wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy
  i w warunkach awaryjnych,

 3. wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy...

..

 1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

..

 1. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,

 2. pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,

 3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

 4. samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

 5. sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

..

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

..

 1. Ramowy program szkolenia

 

Liczba godzin*)

Lp.

Temat szkolenia

instruktażu osób

wymienionych

w § 11 ust. 1 rozporządzenia

(nie dotyczy pracowników

wymienionych w kolumnie 4)

instruktażu pracowników

administracyjno-biur owych

narażonych na działanie

czynników uciążliwych

1.

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na

warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia

techniczne, urządzenia ochronne),

- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

(np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające,

ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności)

w całej komórce organizacyjnej
i zakładzie pracy,

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku

pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego

z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie

wypadku lub awarii,

c) przygotowanie wyposażenia

stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania

poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

3

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

0,5

4

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

4

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1

Razem:

minimum 8

minimum 2

 

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379