OFERTA

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, dysponujemy szeroką ofertą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi obejmują swym zakresem doradztwo, nadzór oraz kompleksową obsługę BHP i PPOŻ.

...

Usługi doradcze oraz szkolenia BHP czy PPOŻ możemy wykonywać zarówno u Państwa, jak i w siedzibie naszej firmy.

...

Nasza współpraca może mieć charakter stały, oparty na umowie, lub tymczasowy na zasadzie jednorazowych zleceń.

...

Pełen zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy stałego nadzoru BHP:

 • Przeprowadzanie wszystkich wymaganych szkoleń BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, oraz pozostałych zatrudnionych pracowników

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych, oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych

 • Podejmowanie działań w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy właściwym doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zapewnienia wymagań ergonomii na stanowiskach pracy 

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy

 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania badań i pomiarów, oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, jak również prowadzenie rejestrów i kart pomiarów tych czynników

 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków

 

W celu dopasowania oferty do Twoich potrzeb skontaktuj się z nami

...

502396379

 

dawidpeter@gmail.com

 

Podstawa Prawna

...

Służbę BHP w Organizacji stanowi wyodrębniona i wyspecjalizowana komórka organizacyjna, która ma za zadanie podjęcie działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom zawodowym oraz dążenie do poprawy warunków pracy, jak również doradztwo pracodawcy w tym zakresie. Podstawę prawną działania służby bhp stanowi art. 237 K. p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

 

W art. 237 K. p. wskazano dwie formy pełnienia funkcji nadzoru bhp, przez utworzenie służby bhp wewnątrz Organizacji albo w drodze powierzenia wykonywania zadań służby wyspecjalizowanym podmiotom.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Spełnienie tego obowiązku realizowane jest poprzez systematyczne nadzorowanie stanu bhp w Firmie

ul. Podwale staromiejskie 96/97
80-884 Gdańsk
502 396 379